Strand: Oddesund Strand - Thyholm

Oddesund Strand

Oddesund Strand er en dejlig strand med småsten.